Поради новообраному президенту: як збудувати економіку України

16 Августа 2019 2 3

В якому стані знаходиться економіка України -- усім відомо. На цьому не  зупинятимуся. Спробую дати поради, як її відроджувати, якщо у президента -- та й усього українського народу -- на це є бажання.

Діалектика суспільного розвитку незаперечно свідчить, що процес державотворення та досягнення національного процвітання в першу чергу залежить від ефективності функціонування економічного базису, ступеня досконалості виробничих відносин та своєчасного усунення антагоністичних економічних суперечностей, ігнорування яких у кінцевому підсумку призводить до потужних соціальних вибухів. Історія нам дає на це багато прикладів, у т. ч. і  в сучасній Україні.

Є ряд причин, чому потрібні кардинальні зміни антисуспільного економічного курсу.

«Шокова терапія» і лібералізація економічних відносин, нищення державного регулювання створили ситуацію економічної руйнації. Триває повна деградація індустрії.

У десятки разів скоротилися обсяги капіталовкладень, повсюдно затухає інвестиційна діяльність. Підприємства фінансово знекровлені. Платіжна криза блокує виробництво, кредиторська заборгованість перевищує ВВП.

Галузі, орієнтовані на соціальні потреби, -- легка та харчова промисловість – знищені.

Пірнувши у світовий ринок, бездумно відкрившись для конкурентів, Україна знищує власне виробництво, викачує власні виробничі, природні та інтелектуальні ресурси, грузне у кредитній кабалі.

В декілька разів скоротилося споживання населенням необхідних харчових та інших  споживчих продуктів.

Підірвано престиж чесної праці. Злочинність досягла критичної межі. Україна перетворилася на корумповану мафіозну колонію.

Основні пріоритети та стратегічні етапи реалізації економічного курсу

Стратегічним пріоритетом є створення динамічної, самодостатньої, багатоукладної, соціально орієнтованої моделі змішаної економіки з державним регулюванням.

Стратегія повинна передбачати стимулювання виробничої діяльності і обмеження всіляких спекуляцій, «посередництва» шляхом державних регуляторів виведення економіки з тіні, соціальну орієнтацію економіки.

При цьому пропонується базувати стратегію на чотирифазній схемі, за якою віддалені зміни закладаються одночасно з невідкладними етапами.

Перший етап -- приблизно два роки -- подолання кризи, стагнації. Застосовуються протекціоністські заходи щодо власного виробництва і внутрішнього ринку.

Стимулюються сільське господарство, легка промисловість. Приборкуються тіньова економіка, її кримінальні складові.

Наслідок цього етапу -- зупинка зростання безробіття, підвищення доходів, пенсій і соціальних виплат, які повинні бути не нижчі від встановленого прожиткового мінімуму.

Другий етап -- завершення відродження зруйнованої економіки, оновлення виробничого потенціалу країни, завершення створення самодостатнього внутрішнього ринку.

Наслідок другого етапу -- стабільне зростання зайнятості, введення у цивілізовані межі споживчого ринку, поліпшення життя людей до рівня, що був до початку «шокових» реформ. Повернення в державних закладах і установах до безоплатної освіти (включаючи вищу), охорони здоров’я. Введення системи соціальних гарантій, яка забезпечить ліквідацію бідності.

Третій етап -- структурне перетворення економіки в потужну, гнучку, науково-технологічну, самодостатню систему, з експортними можливостями, що забезпечують активне входження у світовий ринок.

Наслідок третього етапу -- наближення добробуту громадян до рівня економічно розвинутих країн.

Четвертий етап -- вихід економіки на рівень найрозвиненіших країн.

Досягнення сукупної могутності, здатної забезпечити товарний, фінансовий, науково-технологічний, інтелектуальний та духовний вплив на весь інший світ.

Наслідок четвертого етапу -- вищі світові стандарти у рівні якості життя населення України.

Основні напрями та складові політики національного економічного відродження

Потрібно створити систему державно-ринкового регулювання економіки, її впливу на державний та недержавний сектори в усіх сферах виробництва, розподілу, обігу і споживання.

Управління державним сектором економіки необхідно здійснювати на основі поточних, середньотерміновіх та перспективних планів і прогнозів.

Регулювання недержавного сектора -- на основі індикативного ринкового регулювання (держзамовлення, контрольні цифри, нормативи, ліміти, цінове стимулювання).

Зміниться централізація, дисципліна та підконтрольність виконавчої влади, керованість державним сектором економіки шляхом:

-- посилення персональної відповідальності усіх посадових осіб за наслідки своєї роботи;

-- посилення їх відповідальності за дотримання законів, дисципліни службовців;

-- відновлення державного та народного контролю, системи неухильної відповідальності за економічні злочини;

-- введення обов’язкової ревізії наслідків діяльності посадових осіб (від прем’єр-міністра до голови райдержадміністрації, керівників державних установ і підприємств) у разі їх звільнення або нового призначення;

-- оптимізації чисельності усіх управлінських структур, установлення єдиних нормативів чисельності та витрат бюджетних коштів;

-- упровадження конкурсної системи розміщення державних капіталовкладень на структурну перебудову з посиленням відповідальності за результати;

-- забезпечення точної оцінки масштабів тіньової економіки, подолання цього небезпечного феномену;

-- послідовного скасування пільг господарюючим суб’єктам для усунення причин корупції і злочинності.

Основними складовими процесу національного відродження є:

-- бюджетна політика,

-- податкова політика,

-- структурно-інвестиційна політика,

-- грошово-кредитна політика,

-- цінова та антимонопольна політика,

-- зовнішньоекономічна політика.

1. Політика інституційних перетворень

Потрібно примножити економічний потенціал і національне багатство України на власній (майновій та фінансовій) базі.

Паразитування одних форм власності на інших треба припинити.

Багатоукладна економіка повинна включати:

-- потужний державний сектор, де роботодавцем виступає держава;

-- дрібнотоварний уклад на основі приватної власності і особистої праці (без права найму);

-- кооперативний уклад на основі об’єднання приватних власників;

-- капіталістичний уклад на основі приватної власності окремих осіб, їхніх груп, акціонерних спільнот, корпорацій тощо.

2. Бюджетна політика

Необхідно забезпечити бюджетну безпеку України, оптимізацію та економію державних витрат, регулювання державного боргу і раціональне фінансування дефіциту держбюджету.

Зміцнити дисципліну платників податків, припинити розрахунки з працюючими на виробництві натурою або готівкою поза касовими книгами.

3. Податкова політика

Податкова адміністрація повинна підпорядковуватися безпосередньо уряду.

Максимально скоротити кількість податків, послідовно знижувати непрямі податки на споживчі товари, вводити підвищені ставки податків на спекулятивні торгові націнки, завищені ціни і тарифи.

Посилити контроль за рухом товарів і фінансів, «виводити на світло» тіньову економіку, ввести жорсткі санкції за порушення податкової дисципліни.

Ввести державну монополію на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, експорт стратегічної сировини, у т. ч. металобрухту, на валютні операції, виробництво і реалізацію виробів із дорогоцінних металів і коштовного каміння.

Розробити і затвердити стабільний Податковий кодекс України.

4. Структурно-інвестиційна політика

Ключ структурних перемін -- інновації для проривних технологій.

Згортання сировинного експорту, скорочення енергомісткості і затратності виробництва.

Збалансування розвитку регіонів з урахуванням їх специфіки, розвиток кооперації з країнами СНД.

5. Грошово-кредитна політика

Принципове завдання -- переорієнтувати грошово-кредитну систему на потреби матеріального виробництва, соціальний напрям економіки.

Грошово-кредитна політика повинна бути спрямована на:

-- відновлення основної функції банківської системи -- кредитування вітчизняного виробництва;

-- всі бюджетні кошти і фінанси державних підприємств повинні рухатися виключно у державних банках;

-- відмовитися від сліпого монетаризму, від пригнічення ним високих технологій, науки, соціальної сфери;

-- недопущення незаконної діяльності фінансових посередників на ринку кредитно-фінансових послуг.

Особливу роль треба відвести Державній скарбниці -- загальнонаціональній бухгалтерії, діяльність якої повинна контролюватися КРУ, а разом вони повинні підлягати контролю з боку Рахункової палати Верховної Ради;

-- заборонити вільний обіг іноземних валют, ввести монополію держави на грошово-валютні операції, декларування обмінних сум юридичними та фізичними особами:

-- передбачити реальне регулювання курсу гривні, комплекс заходів для повернення валюти, що осіла в закордонних банках.

6. Цінова та антимонопольна політика:

-- підтримання паритету цін на продукцію сільського господарства та інших галузей економіки;

-- продаж паливно-мастильних матеріалів та газу селянам із регульованою нормою рентабельності (не більше 10%);

-- використання заставних і контрольних цін для закупівлі сільськогосподарської продукції;

-- правові санкції щодо посередницьких структур, які дискримінують сільгоспвиробника;

-- недопущення змови, встановлення монопольно високих та монопольно низьких цін;

-- регулювання цін через введення норми прибутку;

-- введення директивних цін у стратегічних галузях державного сектора;

-- запровадження регулювання природних монополій;

-- ліквідація монопольних проявів впливу мафіозних структур;

-- запровадження ефективного тимчасового регулювання «штучних» монополій.

7. Зовнішньоекономічна політика

Головне завдання -- забезпечити дотримання зовнішньоекономічних інтересів та безпеки України.

Для цього потрібні:

-- розробка та реалізація системи захисту власного ринку і виробництва економічними та правовими методами;

-- введення надзвичайних заходів для припинення експансії імпортних харчових продуктів, що можуть вироблятися в Україні;

-- забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

-- покращення збалансованості експорту та імпорту, його товарної структури;

-- нарощування експортного потенціалу, підтримка виробників експортної продукції та імпортозамінних товарів і технологій;

-- використання транзитних можливостей України.

Особливу увагу приділяти створенню оптимальної моделі зв’язків на багатосторонній та двосторонній основі з країнами СНД.

Відновити пріоритетність зв’язків з країнами Близького Сходу та Африки.

ВИСНОВКИ

1. Виконання положень економічної політики створить базу для вирішення соціальних проблем.

2. Заробітна плата залежатиме від кількості та якості праці, стане повноцінною у всіх галузях народного господарства.

3. Зникне загроза безробіття, напруження в інших складових соціальної сфери.

4. Сформується система соціального забезпечення на засадах, що відповідають соціально орієнтованій державі.

5. Будуть подолані бідність і злидні. Встановиться державний патронат над соціально незахищеними верствами населення.

6. Не стане заборгованості по зарплатах, пенсіях, стипендіях, різних соціальних виплатах, переважній більшості громадян будуть повернуті проіндексовані заощадження.

7. Реалізація засад стане основою зростання могутності України, добробуту її населення.

8. Вона може відігравати роль консолідуючого фактора для суспільства, для прискореного досягнення Україною світового економічного та політичного успіху.

Пропозиція до читачів: хто запропонує кращий варіант відродження не тільки економіки, а й усієї України?

Давайте проведемо дискусію.

Кабмин утвердил программу преодоления последствий...

Кабинет министров Украины утвердил Программу стимулирования экономики для...

Алексей Плотников: «Опыт преодоления трудностей у нас...

Страна встретила Светлое Воскресение – необычно, с проблемами, но главное –...

Экономику еврозоны ожидает серьезный спад

Еврозона во втором квартале 2020 года скатится в рецессию на фоне падения...

В Кабмине заговорили о грядущих проблемах для...

Министерство экономики прогнозирует проблемы для Украины в 2020 году из-за структурных...

Украина преуспевает в строительстве «аграрной...

Не читайте перед обедом статистику о промышленном производстве в Украине!

В Украине растет розничная торговля

Индекс физического объема оборота розничной торговли относительно 2018р. составил 110,5%.

Храм уединённого размышления

Наша распрекрасная действительность, тем паче в условиях  способствующей...

Стратегия по возвращению Крыма – реальность или...

В последнее время в СМИ появились публикации о том, что в Киеве разрабатывается...

Проблемы законодательной и исполнительной власти в...

На момент распада СССР Украина по уровню своего развития входила в десятку...

Бить мертвых, чтобы живые боялись

Легкое сумасшествие имеет свойство превращаться в полное безумие. Именно так выглядит...

Беспамятство

Острая дискуссия в СМИ, вызванная скандальным откровением премьера Дениса Шмыгаля о...

Про фронтовиків і дітей війни моєї родини

Я хочу розповісти про долю моїх рідних на прізвище Зосімови, про їхню долю, яка припала...

Комментарии 2
Войдите, чтобы оставить комментарий
Владимир Теренин
19 Августа 2019, Владимир Теренин

Все гораздо проще. Чтобы возродить Украину, а не только экономику, надо восстановить Советскую власть и социалистический способ производства. Все остальное от лукавого и для оболванивания обывательской массы.

- 5 +
Валерий
18 Августа 2019, Валерий

Хотел я сразу же по опубликовании написать свой комментарий , но решил подождать первых ответов . В итоге первым ( может и последним ) буду я . Автор предлагает довольно
обширную и в основном правильную концепцию развития государства . Но есть , как и всегда , то самое НО , которое не позволит осуществить эту программу . Давайте подумаем : есть ли на Украине условия для подобных реформ . Что нужно , чтобы правительство смогло осуществить столь нужные изменения ? Для начала нужно создать
такое правительство - это раз . Затем нужно иметь социально - политические условия
в обществе ,своего рода консенсус ( взаимное согласие ) основных слоёв общества - это
два .Это два непременных условия требующихся для развития общества в плюс .
А что у нас ? А у нас уже много лет все до одного правительства работают ( или делают
вид , что работают)только в интересах самых богатых страт населения - внутри государства , а на внешнем контуре всё больше и больше впадают в зависимость от
коллективного Запада , в настоящее время уже - колониальная зависимость . В умах населения ( кто ещё может мыслить ) полный разброд и шатание . А а какое может быть движение при шатании ? Только раз за разом падения , что мы и видим в данный момент .Правительство ? Новый президент и его команда ( а есть ли она ) провозгласили
своей главной идеей либертарианство . Смотрим в Википедию : " Различные школы либертарианской мысли предлагают различные взгляды относительно законных функций государства и частной власти, часто призывая к ограничению или роспуску государственных институтов."Может быть эта идея и может дать плодотворные побеги
( в чём я сомневаюсь ) в условия состоявшегося , экономически устойчивого государства
с законопослушным населением. Но всё это явно не о нас . Для Украины либертарианство это разгул олигархата по образцу проклЯтых 90-х годов . Оно нам надо ? Итак . надеюсь , я доказал неосуществимость мыслей автора . Так как мой коммент уже
переходит в размер статьи , далее кратенько . Относительно правящих "элит", коих
я лично элитой не считаю : за почти 30 лет независимости " все побывали перед нами ,
все промелькнули тут ". В итоге есть , то , что есть , т. е. упадок во всех сферах жизни ,
недалеко и до Руины . Что делать и как быть ? Выход только один : новое правительство должно разрешить полноценное функционирование КПУ - только коммунисты не были у власти . Если население одумается и проголосует за КПУ, тогда эта программа может быть принята к осуществлению , а иначе - "хана " Таково , вкратце , моё понимание
нынешней ситуации .

- 5 +
Авторские колонки

Блоги

Ошибка